Funkcje oleju silnikowego

 

Funkcje oleju silnikowego

 


 

Najważniejsze właściwości dodatków do oleju silnikowego

• Właściwości smarne 
– zmniejszenie współczynnika tarcia 
• Właściwości lepkościowe 
– stabilność lepkościowa w zmiennych temperaturach 
• Właściwości myjąco-dyspergujące 
– utrzymywanie nierozpuszczalnych produktów utleniania węglowodorów w stanie zawiesiny 
• Właściwości przeciwkorozyjne 
– korozja w silniku: woda + kwasy organiczne z utleniania oleju + kwasy nieorganiczne ze spalania paliwa 
• Odporność na utlenianie 
– produkty utleniania oleju: kwasy, żywice, asfalty; powodują powstawanie osadów: szlamu, laków i nagarów 
• Płynność w niskich temperaturach 
– zmniejszenie płynności w niskich temp. - gorsze smarowanie; zatarcie silnika 
• Właściwości przeciwpienne 
– pienienie oleju – nasycenie powietrzem może doprowadzić do zatarcia silnika